Sekretesspolicy

REGISTR- OCH DATASKYDDSTATATION (GDPR)

1. Registrator

Namn: bhome.fi Finify Oy

Personnummer: 3012237-5

Adress: Nurmelankuja 103

Postnummer: 41940

Postkontor: Vesanka

Telefonnummer: 045 7832 18 17

E-postadress: hej(at)bhome.fi

2. Den person som handlägger registerärenden

  Företag: Finify Oy

  Namn: Joona Moilanen

  Adress: Nurmelankuja 103

  Postnummer: 41940

  Postkontor: VESANKA

  Telefonnummer: 045 7832 18 17

  E-post: hej(at)bhome.fi

  3. Dataskyddsombud

   Företag: Finify Oy

   Namn: Joona Moilanen

   Adress: Nurmelankuja 103

   Postnummer: 41940

   Postkontor: VESANKA

   Telefonnummer: 045 7832 18 17

   E-post: hej(at)bhome.fi

    

   4. Syftet med registrets användning

    Insamlade personuppgifter används:

    För kundidentifiering och hantering av åtkomsträttigheter. Att leverera beställningar av registrerade användare och att underhålla och utveckla kundrelationer.

    5. Underlag för datainsamling och bearbetning

     Kundens data samlas in och behandlas med kundens samtycke, eller för genomförandet av avtalet med kunden.

     6. Datainnehåll i registret

      Företagsnamn, Y-ID, E-postadress, Telefonnummer, Personnummer, Användarnamn och Lösenord.

      7. Datalagringsperiod

       Personuppgifter lagras så länge det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundservice.

       8. Regelbundna informationskällor

        Information samlas in i registret:

        Från personen själv. Från de register som förs av myndigheten inom de gränser som lagen tillåter (t.ex. ytj.fi). Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

        9. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

         Information lämnas inte regelbundet utanför företaget. Vissa av de externa tjänste- eller mjukvaruleverantörer som används av företaget kan lagra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

         10. Användning av cookies

          På vår hemsida använder vi s.k cookie-funktion, dvs cookies. En cookie är en liten textfil som kan skickas till användarens dator och lagras där, vilket gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att underlätta inloggningen för besökare på webbplatsen och för att möjliggöra sammanställning av sammansatta information om besökarna. Med hjälp av denna feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt var och ens individuella behov.

          Om användaren som besöker våra sidor inte vill att vi ska ta emot ovan nämnda information med hjälp av cookies, gör de flesta webbläsarprogram att cookie-funktionen kan stängas av. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna.

          Det är dock bra att ta hänsyn till att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi underhåller och de tjänster vi erbjuder ska fungera korrekt.

          11. Registerskydd

           Data överförs via en SSL-skyddad anslutning.

           Elektronisk information skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

           Endast de personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

           12. Automatiskt beslutsfattande

            Automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas inte.

            13. Den registrerades rättigheter

             Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig besiktningsbegäran ska skickas undertecknad till ansvarig för registerärenden.

             Granskningsrätten är avgiftsfri högst en gång per år.

             Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller inaktuella uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

             Den registrerade har rätt att återkalla det tidigare lämnade samtycket till databehandling eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om ärenden som rör behandlingen av dennes personuppgifter.

             Den registrerade har också rätt att neka användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.